چگونگي وراهنماي دريافت خسارات اتومبيل ( بدنه وثالث )

 

چگونگي وراهنماي دريافت خسارات اتومبيل ( بدنه وثالث )

شرايط و مدارک موردنياز جهت دريافت خسارت ثالث مالي 

 

حادثه - كروكي سر صحنه دارد :

 

 

سازش :

 

      1.            ارائه اصل يا كپي برابر اصلكروكي سازش ممهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي ورانندگي(پليس راه)

     2.            ارائه اصل مدارك طرفينحادثه (بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي) بعلاوه اصل كوپنبيمه نامه مقصر حادثه.

     3.            تا مبلغ مورد تعهد اوليه بيمه گر، حضورراننده زيانديده به همراه خودرو لازم و در مواردي که خسارت زيانديده بيش از آئين نامه موردعمل باشد حضور طرفين حادثه بهمراه خودروي مقصر و زيانديده در واحد پرداختخسارت شرکت بيمه ضروري مي باشد. ( مبالغ خسارات براساس مقررات شرکت بيمه گر مي باشد )

 

 عدم سازش :

 

      1.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل كروكي عدم سازش مهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه).

      2.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه).

 

       3.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.

 

       4.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه(مقصر و زيانديده) .

 

       5.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي دادگاه يا شوراي حل اختلاف مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/   قرارمنع تعقيب/ گزارش هيات هاي کارشناسي.

 

       6.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضايي به شرکت بيمه .

 

      7.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري(در صورت اعتراض به كروكي).

 

       8.            ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي) بعلاوه اصل كوپن بيمه نامه مقصر حادثه.

 

       9.            تا مبلغ موردتعهد بيمه گر ، فقط حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم است و در مواردي که خسارت زيانديده بيش از  مبلغ مورد تعهد باشد حضور طرفين حادثه بهمراه خودروي مقصر و زيانديده در واحد پرداخت خسارت شرکت بيمه ضروري مي باشد. ( مبالغ خسارات براساس مقررات شرکت بيمه گر مي باشد )

 

 

 حادثه - كروكي سرصحنه ندارد :

 

·         در صورت تاييد حادثه توسط کارشناس واحد خسارت :

 

 

  ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي) بعلاوه اصل كوپن بيمه نامه مقصر حادثه.

 

 

 

  * حضور طرفين به همراه خودرو الزامي است.

 

 

   ** حداكثر مبلغ قابل پرداخت بدون ارائه كروكي طبق مقررات شرکت بيمه گر است.

 

·        
در صورت عدم تاييد حادثه توسط کارشناس واحد خسارت :

 

 

      1.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري(كروكي فرضي).

 

       2.            ارائه گزارش تأمين دليل(تعيين ميزان ريالي خسارت حسب دستور قضايي)

 

       3.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه).

 

       4.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.

 

       5.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه(مقصر و زيانديده).

 

       6.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي مرجع قضايي مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/ قرار منع تعقيب/ گزارش هياتهاي کارشناسي.

 

       7.            ارائه اصل مدارك طرفين حادثه ( بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي ) بعلاوه اصل كوپن بيمه نامه مقصر حادثه.

 

       8.            ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضايي به شرکت بيمه.

 

             9.            تا مبلغ موردتعهد بيمه گر ، فقط حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم است و در مواردي که خسارت زيانديده بيش از  مبلغ مورد تعهد باشد حضور طرفين حادثه بهمراه خودروي مقصر و زيانديده در واحد پرداخت خسارت ضروري مي باشد. ( مبالغ خسارات براساس مقررات شرکت بيمه گر مي باشد )

شرايط و مدارک موردنياز جهت دريافت خسارت ثالث مالي :

 ·         زيانديده حقيقي : چک خسارت در وجه مالک خودرو صادر و تحويلوي ميشود و در مورد خسارتهاي کمتر از مبلغ مورد تعهد( مبلغ به تعهدات بيمه گر بستگي دارد ) تحويل چک به راننده با احرازهويت بلامانع است.  ( مبالغ خسارات براساس مقررات شرکت بيمه گر مي باشد )

 ·         زيانديده حقوقي: چک خسارت براساس معرفي نامه که مالک قانونيخودرو ارائه نمايد قابل تحويل ميباشد.

 

ساير نكات و توضيحات :

·         اگر مقصر گواهينامه نداشته باشد يا گواهينامه وي متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد ضمن اخذ تضمين لازم از مقصر حادثه، خسارت زيانديده پرداخت خواهد شد.

·         در مواردي که گواهينامه رانندگي به دليل تخلفات حادثه ساز، توسط ماموران راهنمايي و رانندگي ضبط مي گردد از زمان صدور رسيد گواهي تا مدت زمان قيد شده در آن جهت رانندگي معتبر و پس از انقضاء مدت اعتبار، به منزله فاقد گواهينامه محسوب مي گردد که در اينصورت پس از تسويه خسارت مبلغ پرداخت شده از مقصر حادثه مسترد خواهد شد.

·         در مواردي که رسيد ضبط گواهينامه رانندگي مربوط به تخلفات غير حادثه ساز باشد تا مدت زمان قيد شده در رسيد معتبر و پس از انقضاء اعتبار آن ارائه استعلام  از اداره صدور گواهينامه پليس راهور الزامي است.

·         اگر دليل ترسيم كروكي عدم سازش به لحاظ عدم رويت گواهينامه مقصر حادثه باشد ارائه مدارك مرجع قضايي الزامي است.

·         چنانچه زيانديده در حين حادثه فاقد بيمه نامه معتبر باشد رسيدگي به خسارت صرفاً با ارائه کروکي و اخذ بيمه نامه شخص ثالث امکان پذير خواهد بود.

·         در صورت مفقودي بيمه‌نامه ثالث مقصر ، پس از ممهور نمودن اصل گواهي ثالث مقصر ضمن اخذ استعلام و بررسي سوابق با الصاق تصوير آن ، نسبت به  تسويه خسارت اقدام خواهد شد.

·         در صورت مفقودي بيمه‌نامه ثالث زيانديده ، تسويه خسارت مورد مطالبه با ممهور نمودن اصل گواهي ثالث زيانديده و الصاق تصوير آن در پرونده بلامانع مي‌باشد.

 

 در موارد زير ارائه کروکي الزامي است:

 

 

 

 در صورتيكه بيمه نامه پيوسته نباشد يا تاريخ حادثه كمتر از 15 روز از شروع بيمه نامه باشد و يا مبلغ خسارت بيش از مبلغ مورد تعهد باشد ( مبلغ به تعهدات بيمه گر بستگي دارد ) باشد.

 

 

 

 

       1.            عدم امکان تاييد حادثه از سوي كارشناس واحد خسارت يا درصورتيكه خودرواز عقب آسيب ديده باشدويا اينکه حادثه مابين چندخودرو بوقوع پيوسته باشد.

 

 

 

 

       2.            ارائه نظريه مرجع قضايي بهمراه گزارشات مربوطه در موارد عدم توافق طرفين بر سر مقصر حادثه يا جرحي و فوتي بودن حادثه الزامي است.

 

 

 توضيح : تحت هيچ شرايطي قبل از بازديد كارشناس واحد خسارت بيمه ، زيانديده حق بازسازي خودرو را ندارد.

 

 

مدارک لازم جهت دريافت خسارت ثالث جاني :

 

      1.            اصل برش بيمه‌نامه(کوپن) ياگواهي بيمه .

 

      2.            تصويرمصدق(برابراصل شده) گواهي‌نامه مقصر حادثه .

 

      3.            تصوير کارت خودرو يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه.

 

      4.            تصوير کارت ملي مقصر حادثه

 

      5.            تصاوير کارت ملي و شناسنامه مصدوم حادثه.

 

      6.            تصويرمصدق(برابراصل شده) گزارش اوليه کلانتري يا پاسگاه انتظامي اعم از اوليه و نهايي.

 

      7.            تصويرمصدق(برابراصل شده) کروکي يا نظر کارشناس رسمي دادگستري در خصوص تعيين علت تامه تصادف .

 

      8.            برگه‌هاي بازجوئي طرفين حادثه (اعتراف به تقصير مقصرحادثه).

 

      9.            تصويرمصدق(برابراصل شده) برگه پذيرش اولين مركز درماني (درصورت بستري شدن مصدوم).

 

    10.            تصويرمصدق(برابراصل شده) برگه‌هاي پزشکي قانوني (گزارش پزشکي قانوني).

 

    11.            رأي بدوي و تجديدنظر دادگاه(درصورت اعتراض هريک از طرفين).

 

   12.            اخذ شماره حساب از دادگستري جهت واريز رقم محكوم به(مبلغ ديه).

 

   13.            درتصادفات منجر به فوت علاوه بر مدارک مذکور ارائه مدارک ذيل نيز الزامي مي باشد :

 

 

  ·         گزارش معاينه جسد     

 

 ·         انحصار وراث      

 

 ·         جواز دفن      

 

 ·         قيم نامه يا نامه دايره سرپرستي صغار دادگستري ذيربط(در صورت صغر سني وراث)                     

 

 ·         خلاصه رونوشت وفات

 

 ·         تصاوير تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفي

 

** توجه: باستناد ماده 92 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کليه مراکز خدمات بهداشتي ودرماني موظفند نسبت به درمان فوري و بدون قيـد و شرط مصدومين و مجروحين حوادث و سوانح رانندگي  بصورت رايگان اقدام نمايند. 

 

            مدارک لازم جهت دريافت غرامت راننده :

 

 

      1.            تصوير بيمه‌نامه ياگواهي بيمه نامه .

 

      2.            تصويرمصدق(برابراصل شده) گواهينامه‌ مقصر حادثه .

 

      3.            تصوير کارت خودرو يا شناسنامه مالکيت وسيله نقليه.

 

      4.            تصاوير کارت ملي و شناسنامه مصدوم.

 

      5.            تصويرمصدق(برابراصل شده) گزارش اوليه کلانتري يا پاسگاه انتظامي اعم از اوليه و نهايي.

 

      6.            تصويرمصدق(برابراصل شده) کروکي يا نظر کارشناس رسمي دادگستري در خصوص تعيين علت تامه تصادف.

 

      7.            برگه‌هاي بازجوئي مصدومين و قبول تقصيرمقصرحادثه(غيرازمواردي كه حادثه طرف مقابل نداشته باشد).

 

      8.            برگه پذيرش اولين مركز درماني به همراه  اصل صورت حسابهاي مراکز درماني (در صورت بستري شدن مصدوم).

 

      9.            اصل گواهي پزشک معالج مصدوم( درصورت تعيين درصد نقص عضو).

 

    10.            معاينه حضوري مصدوم توسط پزشک معتمد بيمه گر جهت تعيين ميزان نقص عضو.

 

    11.            قرارموقوفي تعقيب (درصورت فوت راننده مقصر).

 

   12.            رأي دادگاه (درصورت نياز).

 

   13.            درتصادفات منجر به فوت علاوه بر مدارک مذکور ارائه مدارک ذيل نيز الزامي مي باشد:

 

 

 §                     گزارش معاينه جسد     

 

 §                       انحصار وراث

 

 §                        جواز دفن     

 

 §                        قيم نامه يا نامه دايره سرپرستي صغار دادگستري ذيربط(در صورت صغر سني وراث)                     

 

 §                       خلاصه رونوشت وفات

 

 §                       تصاوير تمام صفحات شناسنامه ابطال شده متوفي

 

** توجه: باستناد ماده 92 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کليه مراکز خدمات بهداشتي ودرماني موظفند نسبت به درمان فوري و بدون قيـد و شرط مصدومين و مجروحين حوادث و سوانح رانندگي، بصورت رايگان اقدام نمايند. 

 

نحوهپرداخت خسارت بيمه حوادث سرنشين

 

-        بيمه‌گذار موظف است‌ درصورت‌ بروز حادثه‌ مراتب‌ را ظرف‌ 42 ساعت‌ و حداكثر 5 روز (خارج‌ از تهران‌بوسيله‌ تلگراف‌) به‌ بيمه‌گر اطلاع دهد و در صورت‌ فوت‌ اين‌ اطلاع بايستي‌ قبل‌از تدفين‌ بيمه‌شده ‌بعمل آيد ضمنا مكلف‌ است‌ مدارك‌ مثبت‌ وقوع‌ حادثه و انتساب‌آن‌ بوسيله‌ مورد بيمه‌ در كوتاه‌ترين‌ زمان‌ ممكن‌ تحويل‌ نمايد .

-        گزارش‌ و يا صورت‌ مجلسي‌ كه‌ به‌ امضاء مامورين‌ پليس‌ راه‌ يا ساير مقامات‌صلاحيت دار انتظامي‌ يا قضائي‌ رسيده‌ و متضمن‌ تاريخ‌ محل‌ و چگونگي‌ حادثه‌ و نام‌و مشخصات‌ حادثه‌ديدگان‌ و نوع‌ حادثه‌ باشد .

-        گواهي‌ پزشك‌ معالج‌ ويا بيمارستان‌ مبتني‌ بر تاريخ‌ شروع‌ و خاتمه‌ معالجه‌ و هزينه‌هاي‌ انجام‌يافته در صورت‌ فوت‌ ، گواهي‌ پزشك‌ معالج‌ يا پزشك‌ قانوني‌ متضمن‌ تاريخ‌ و علت‌فوت‌ .

-        در صورتفوتبيمه ‌شده‌ علاوه‌ بر مدارك‌فوق‌ اسناد زير نيز لازم‌ است ‌ :
    
الف‌ - گواهي‌ فوت‌ صادره‌ از دفترمردگان‌ اداره‌ آمار و ثبت‌ احوال‌ يا گواهي‌ دفن‌ .
    
ب‌ - رونوشت‌ گواهي‌شده‌ شناسنامه‌ هر يك‌ از وراث‌ قانوني‌ در دو نسخه‌ .
    
پ‌ - گواهي‌ انحصاروراثت‌"نسخه‌ اصل‌ يا مصدق‌ شده‌.

*  ضمنا خسارت فوت‌ وقتي‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌ كه‌ مصدوم‌ ظ‌رف‌ دو سال‌ از تاريخ‌وقوع‌ حادثه‌ فوت‌ شود .
-در صورتنقص‌عضوعلاوه‌ بر مدارك‌ مندرج‌ در بندهاي‌ 1 و 2 ‌ اسناد زير نيز لازم‌ است‌ :
    
الف‌ - گواهي‌ پزشك‌ معالج‌ و پزشك‌ معتمد بيمه‌گر دائر بر تعيين‌ ميزان‌ نقص‌عضو .
    
ب‌ - رونوشت‌ گواهي‌شده‌ شناسنامه‌ مصدوم‌ در دو برگ‌ .
  *   لازم به ذكر است خسارتراننده‌ در صورتي‌ قابل‌پرداخت‌ است‌ كه‌ راننده‌ طبق ضوابط‌ راهنمائي‌ و رانندگي‌داراي‌ گواهينامه‌ مجاز رانندگي‌ وسيله‌نقليه‌ مذكور در بيمه‌نامه‌ بوده‌ و در حين‌وقوع‌ حادثه‌ درشرايط عادي باشد.

 

نحوه پرداخت خسارت بيمهبدنه

 

 

 بيمه گذار موظف است به محضاطلاع وقوع حادثه جريان را بلافاصله و حداكثر ظرف 5 روز به اطلاع بيمه گر برساند ومتعاقبا" گزارش مقامات انتظامي و كليه مدارك مربوط به علل و كيفيت وقوع حادثه ،‌تاريخ و محل وقوع حادثه و هرگونه ادعا و مطالبه غرامت و هرنوع اسناد و مدارك واطلاعاتي كه درباره حادثه در اختيار دارد را به بيمه گر تسليم نمايد.
بررسيبرآورد و تعيين خسارت در بيمه بدنه توسط كارشناسان بيمه گر انجام ميشود ، در صورتعدم توافق بيمه گر و بيمه گذار در ميزان خسارت تعيين شده ، برابر مقررات موجود و ازطريق داوري موضوع مورد رسيدگي و تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
 *   لازم به ذكر است بيمه گر ميتواند و حق دارد بجاي پرداخت خسارت ، وسيله نقليه خسارت ديده را تعمير و تحويلنمايد ، منهاي ميزان استهلاك محاسبه شده در زمان وقوع خسارت .

 

ضمنا در صورتي كه در روز وقوع حادثه مبلغ بيمه شده مندرجدر بيمه نامه كمتر از قيمت خودرو در روز حادثه باشد ، بيمه گر با توجه به قاعدهنسبي فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت روز حادثه خودرو مورد بيمه ، مسئول جبرانخسارت وارده به بيمه گذار خواهد بود.
در مورد پرداخت خسارت تعيين شده 15 روز پساز توافق بيمه گر و بيمه گذار و با اعلام راي داوران در مورد ميزان خسارت تعيين شده، بيمه گر مبادرت به پرداخت خسارت مينمايد ولي در مورد سرقت مدت 15 روز به 60 روزافزايش مييابدكه از تاريخ اعلام خسارت بيمه گذار به بيمه گرمورد محاسبه قرار ميگيرد.
چنانچه اتومبيل مسروقه بعد از 60 روز پيدا نشود، خسارت وارده براساسشرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه صادره پرداخت خواهد شد.

شرايط و مدارک مورد نياز جهت دريافت خسارت بيمهبدنه ( حادثه - سرقت )

سرقت

كلي

 

 -1

ارائه اصل و تصوير بيمه نامه بدنه و شخص ثالث.

 

 

 

-2

ارائه اصل و تصوير کليه اسناد مالکيت وسيله نقليه ( سند و فاکتور فروش ،کارت ،شناسنامه مالکيت ، ساير اسناد قطعي و وکالتي ) ، برگه سبز گمرکي براي خودروهاي وارداتي.

 

 

 

-3

ارائه اصل و تصوير اوراق شناسائي بيمه گذار (کارت ملّي - شناسنامه - گواهينامه).

 

 

 

-4

ارائه اصل يا تصوير برابراصل گزارش کلانتري، برگه هاي بازجويي، نامه پليس آگاهي به اجرائيات و شماره گذاري(کلاسه آگاهي در آن مشخص باشد).

 

 

 

-5

ارائه گواهي عدم خلافي و مفاصا حساب شهرداري تا پايان سال جاري (سال اعلام سرقت).

 

 

 

-6

ارائه استعلام عدم کشف پليس آگاهي.

 

 

 

-7

ماليات دارائي (فقط در مورد وانت بارهاي شخصي و خودروها و کاميون هاي پلاک عمومي).

 

 

 

-8

ارائه اصل کارت هوشمند سوخت (اصل گواهي ابطال کارت هوشمند سوخت).

 

 

 

-9

ارائه سوئيچ ها (اصل و يدک همراه با رمز خودرو).

 

 

 

10

 تعيين ارزش خودرو توسط کارشناس بيمه با حضور بيمه گذار.

 

 

 

11

انتقال سند بنام شرکت بيمه .

 

 

 

**

توجه: پس از گذشت 60 روز از تاريخ اعلام سرقت با ارائه مدارک فوق خسارت مورد مطالبه تسويه مي گردد.

 

 

سرقت در جاي قطعات
( كليه قطعات فابريک و غير فابريک مندرج  در بيمه نامه )

 

-1

ارائه اصل گزارش کلانتري.

 

 

 

-2

 ارائه اصل و تصوير مدارك (بيمه نامه بدنه، کارت يا سند خودرو، كارت ملي) و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو

 

 

ساير پوشش‌ها

آصا
( آتش سوزي، صاعقه، انفجار )

 

-1

ارائه اصل گزارش کلانتري و آتش‌نشاني جهت تعيين علت تامه حادثه.

 

 

 

-2

ارائه اصل مدارك بيمه گذار(بيمه نامه بدنه،گواهينامه راننده زمان وقوع حادثه،كارت يا سند خودرو،كارت ملي) و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو.

 

 

شكست شيشه

 

*

 ارائه اصل مدارك (بيمه نامه بدنه، گواهينامه راننده زمان وقوع حادثه، كارت يا سند خودرو، كارت ملي) و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو.

 

 

مواد شيميايي  ،  حوادث و بلاياي طبيعي

 

*

در صورت تاييد حادثه توسط كارشناس واحد خسارت حداكثر..................ريال ( مبلغ به تعهدات بيمه گر بستگي دارد ) و بيش از آن علاوه بر ارائه مدارك ذيل ارائه ساير مدارك مثبته دال بر تاييد حادثه الزامي است.

 

 

ارائه اصل مدارك بيمه گذار ( بيمه نامه بدنه،گواهينامه راننده زمان وقوع حادثه،كارت يا سند خودرو،كارت ملي ) و حضور بيمه‌گذار بهمراه خودرو

 

 

ساير نکات و توضيحات

 

*

چک در وجه بيمه گذار(مالک) صادر و تحويل وي يا نماينده قانوني ايشان مي گردد.

 

 

 

-1

تحت هيچ شرايطي قبل از بازديد كارشناس واحد خسارت بيمه ، بيمه‌گذار حق بازسازي خودرو را ندارد.

 

 

-2

در مواردي که گواهينامه رانندگي به دليل تخلفات حادثه ساز، توسط ماموران راهنمايي و رانندگي ضبط مي گردد از زمان صدور رسيدگواهي تا مدت زمان قيد شده در آن جهت رانندگي معتبر و پس از انقضاء مدت اعتبار رسيد، به منزله فاقد گواهينامه محسوب مي گردد و خسارت غير قابل پرداخت مي باشد.

 

 

 

-3

در مواردي که رسيد ضبط گواهينامه رانندگي مربوط به تخلفات غير حادثه ساز باشد تا مدت زمان قيد شده در رسيد معتبر و پس از انقضاء اعتبار آن ارائه استعلام  از اداره صدور گواهينامه پليس راهور الزامي است.

 

 

 

-4

 اگر دليل ترسيم كروكي عدم سازش به لحاظ عدم رويت گواهينامه مقصر حادثه باشد ارائه مدارك مرجع قضايي الزامي است.

 

 

-5

مواردي كه ارائه كروكي الزامي است:

 

ف): عدم امکان تاييد حادثه از سوي كارشناس واحد خسارت.     ب): مبلغ خسارت بالاتر از …………ريال
(
مبلغ به تعهدات بيمه گر بستگي دارد ) باشد.         پ): عدم توافق طرفين در خصوص تعيين حادثه.

 

جمع آوري وتنظيم :    کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني

    جمع آوري وتنظيم :

کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني

درصورت نياز به صدور بيمه نامه هاي جامع وكامل و يا نياز به مشاوره تخصصي در كليه رشته هاي بيمه اي و يا در جهت اخذ خسارات وغرامات وارده ،  با كارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني تماس حاصل فرمائيد.

 

 

 

جهت ارتباط با شبکه پيگيري خسارات بيمه اي در رشته هاي مختلف  اينجا را کليک نماييد

 

 

تلفن ثابت  :  8 و 7 و 02144764616 

 

همراه با پيامگير :  09352966319 و 09191772484 و 09368904902 و 09365998257

Info@z-allinsurance.com             پست الکترونيک : Www.z-allinsurance.comوب سايت: 

 

همکاران ما :

 

·         شركتها و نمايندگان بيمه طرف قرارداد  ( درسطح كشور )

·         كارشناسان بيمه محصول و غير محصول كانون جهادگران مستقر در استانها و شهرستانها

·         کارشناسان رسمي دادگستري در اموربيمه

·         ارزيابان رسمي خسارت بيمه ( Loss Adjuster ) 

·         وکلاي دادگستري با تخصص هاي مختلف  

·         کارشناسان و کمک کارشناسان رشته مديريت بيمه و فارغ التحصيلان دانشگاههاي معتبر

 

 


طراحی و تولید توسط Radisan.com