ابلاغ جدول حق بيمه شخص ثالث در سال 1395 به شرکت هاي بيمه
ابلاغ جدول حق بيمه شخص ثالث در سال 1395 به شرکت هاي بيمه

از سوي بيمه مركزي صورت گرفت

ابلاغ جدول حق بيمه شخص ثالث در سال 1395به شركت هاي بيمه

به دنبال اعلام ميزان ديه در سال 1395 از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس كل بيمه مركزي به شركت هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقية مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال 95 اقدام كنند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، قوه قضائيه در اطلاعيه اي ميزان ديه در سال 95 را 190 ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام اعلام كرد. بر اين اساس، از ابتداي سال 1395 مبلغ ريالي ديه از 165 ميليون تومان به 190 ميليون تومان براي ماههاي غيرحرام و از 220 ميليون تومان به 253.3 ميليون تومان براي ماههاي حرام افزايش مي يابد. بر اين اساس، بيمه گذاران بايد براي تهيه الحاقيه مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه اقدام و تعهدات بيمه نامه وسيله نقليه خود را افزايش دهند.

شايان ذكر است 21 فروردين 1395 مصادف با شروع اولين ماه حرام (رجب) خواهد بود و ضروري است بيمه گذاران تا آن زمان، الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث خود را خريداري كنند.

با توجه به عدم افزايش حق بيمه در سال 1394 (عليرغم افزايش 10 درصدي ديه) و عدم افزايش متناسب آن با ديه در سال هاي قبل، مبلغ حق بيمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ريالي ديه، 15 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با تعرفه مصوب سال 1389 هيات وزيران متضمن 26 درصد تخفيف مي باشد. 

شايان ذكر است هيچگونه افزايشي در نرخ حق بيمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزايش مبلغ حق بيمه صرفا ناشي از افزايش تعهدات بدني 

(از 220 ميليون تومان به 253.3 ميليون تومان) و تعهدات مالي (از 5.5 ميليون تومان به 6.3 ميليون تومان) است.

 

متن ابلاغيه رئيس كل بيمه مركزي به مديران عامل شركت هاي بيمه :

     با عنايت به ابلاغ مبلغ ريالي ديه كامل در سال 1395 از سوي رياست محترم قوه قضائيه و در اجراي مادة 25 مصوبه شماره 34608/ت41574ك مورخ 1390/02/19 هيئت محترم وزيران در مورد «تعرفة حق‌بيمه و نحوة تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه» موضوع مادة 8 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، مراتب زير جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد:

1- با توجه به مبلغ جديد ديه اعلام‌شده و در اجراي ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري و زميني در مقابل شخص ثالث، كليه شركت‌هاي بيمه موظفند از تاريخ 1395/01/01 بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث را با تعهدات بدني حداقل 2،533.3 ميليون ريال (معادل ديه ماه‌هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 63.3 ميليون ريال صادر نمايند.

2- حق‌ بيمه ساليانه بيمه‌نامه شخص ثالث انواع وسايل نقليه موتوري زميني متناسب با تعهدات مندرج در بند يك به شرح جدول پيوست جهت اجرا، ابلاغ مي‌گردد. شركت‌هاي بيمه موظفند اين جدول را در معرض ديد متقاضيان خريد بيمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند.

3- در اجراي بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه و آيين‌نامه‌هاي شماره 67 و 67/2 مصوب شوراي‌عالي بيمه شركت‌هاي بيمه موظفند از ابتداي سال 1395، بيمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدني حداقل 2،533.3 ميليون ريال و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور براي كليه وسايل نقليه موتوري زميني صادر نمايند.

4- نظر به افزايش مبلغ ديه از ابتداي سال جديد، شركت‌هاي بيمه موظفند از طرق مقتضي نسبت به اطلاع‌رساني به بيمه‌گذاران خود جهت مراجعه براي افزايش سقف تعهدات بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث معتبر حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند 1 فوق و بيمه حوادث راننده حداقل به ميزان تعهدات مندرج در بند 3 فوق اقدام نمايند.

براي مشاهده جدول مربوطه اينجا كليك كنيد.

 


تاریخ انتشار: 02/01/1395

طراحی و تولید توسط Radisan.com