اطلاعيه اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران
اطلاعيه اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران

قابل توجه همکاران و بهره برداران تلاشگر استانها و قدرداني از دورانديشي و زحمات مديران نواحي شيلات ، به استحضار ميرساند که اتحاديه سراسري تعاوني هاي صيادي ايران با مشارکت شرکت کارگزاري و اخذ مجوز فعاليت از بيمه مرکزي ج .ا.ا نسبت به صدور بيمه نامه مسئوليت عمليات صيادي و بيمه بدنه شناورها در سطح استانها از طريق کليه شرکتهاي بيمه گر مي نمايد.
مناسب ترين حق بيمه موجود بابت مسئوليت جهت هر نفرسرنشين شناور 65هزارتومان با 9 کلوزجامع و باديه روز و هزينه پزشکي 5 ميليون تومان ميباشد.
حق بيمه بدنه کلوز 280 مخصوص لنج ها  با نرخ 6 تا 6/5 درهزار با معرفي و تاييد تعاوني مربوطه ميباشد.
مناسبترين حق بيمه بدنه کلوز 289 مخصوص قايق ها با نرخ 7 درهزار با معرفي و تاييد تعاوني مربوطه ميباشد.
نحوه پرداخت حق بيمه 20درصد نقد ومابقي تا 8 قسط متوالي خواهد بود...
تحويل بيمه نامه در استانها و توسط تعاوني مربوطه انجام خواهد شد...
منافع حاصل از بيمه شناورها با انجام قرارداد فيمابين اتحاديه سراسري و اتحاديه استان يا تعاوني مربوطه به چرخه صيادان بر خواهد گشت.
پيگيري خسارات وغرامات احتمالي صيادان در چارچوب بيمه نامه هاي  صادره بعهده اتحاديه سراسري خواهد بود و سوابق کليه بيمه نامه ها با ايجاد سطح دسترسي براي مديران شيلات و تعاوني هاي مربوط باز خواهد بود .ساير رشته هاي بيمه اي به تدريج اطلاع رساني خواهد شد.
به اميد ايجادشبکه نظام مند بيمه اي در کليه نواحي استانها.... تندرست و سلامت باشيد. 

باتشکر-کارگروه اموربيمه صيادان اتحاديه سراسريتاریخ انتشار: 18/07/1395

طراحی و تولید توسط Radisan.com