اعلام نرخ بيمه پايه شخص ثالث براي سال 1398
اعلام نرخ بيمه پايه شخص ثالث براي سال 1398

در اجراي ماده (3) «آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن - مصوب هيئت محترم وزيران در سال 1396» موضوع ماده (18) «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال 1395»، شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ 1397/12/06 «نرخ حق بيمه پايه بيمه شخص ثالث در سال 1398 براي کليه وسايل نقليه را 15 درصد بيش از نرخ هاي مورد عمل سال 1397» تعيين نمود. در اجراي اين مصوبه شرکت هاي بيمه مکلفند موارد زير را رعايت نمايند:
1- نظر به اعلام مبلغ ريالي ديه براي سال 1398 از سوي قوه محترم قضائيه که متضمن 16/9 درصد افزايش در مبلغ ريالي ديه مي باشد و با توجه به افزايش 15 درصدي نرخ حق بيمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شوراي عالي بيمه، كليه شركت هاي بيمه موظفند بيمه نامه هاي شخص ثالثي را که تاريخ شروع پوشش آنها از 1398/01/01 و پس از آن مي باشد، با تعهدات بدني 3600 ميليون ريال (معادل ديه ماه هاي حرام) و تعهدات مالي حداقل 90 ميليون ريال و با حق بيمه هاي مندرج در جدول پيوست صادر نمايند. شرکت هاي بيمه و نمايندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض ديد متقاضيان قرار دهند.
2- نحوه اعمال انواع تخفيف ها و اضافه نرخ هاي حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (18) قانون فوق الذکر و با رعايت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 1396/12/09 بيمه مرکزي ج.ا. ايران مي باشد.
3- در اجراي ماده (3) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب سال 1395 و آيين نامه اجرايي آن - مصوب هيئت محترم وزيران، شرکت هاي بيمه مکلفند؛ بيمه نامه هاي حوادث راننده اي را که تاريخ شروع پوشش آنها از 1398/01/01 و پس از آن مي باشد، با تعهدات حداقل 2700 ميليون ريال و با نرخ ها و ضوابط مقرر در آيين نامه مذکور صادر نمايند و در صورت تقاضاي بيمه گذاران، مبلغ تعهدات بيمه نامه هاي حوادث راننده صادره قبلي را با اخذ حق بيمه مربوط تا مبلغ مذکور افزايش دهند.
4- با توجه به اينکه در قانون فوق الذکر، جبران کسري پوشش بيمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدني که ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه باشد، برعهدة صندوق تأمين خسارت هاي بدني قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقيه افزايش تعهدات بدني بيمه شخص ثالث براي کليه بيمه نامه هاي صادره قبلي، منتفي است. مع هذا، در صورتي که بيمه گذاران براي جبران خسارت هاي مالي تقاضاي افزايش تعهدات مالي را داشته باشند، شرکت هاي بيمه مکلفند با اخذ حق بيمه مربوط، نسبت به صدور الحاقيه افزايش تعهدات مالي بيمه شخص ثالث اقدام نمايند.


دانلود فايل : جدول_تعرفه 1398 .pdf ( 79KB )

 منبع: سايت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 

 تاریخ انتشار: 07/01/1398

طراحی و تولید توسط Radisan.com